Конкурс за предаваче верске наставе у школској 2018/2019. години

Конкурс за предаваче верске наставе у школској 2018/2019. години

У ШАПЦУ

04. 04. 2018.

На основу Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ 72/09, 52/11)

Епархијa шабачка — Одбор за веронауку расписује

КОНКУРС

(интерног карактера)

за формирање листе наставника Верске наставе — Православног катихизиса за школску 2018/2019. годину, коју ће епископ шабачки Г. Лаврентије, доставити Министарству просвете, науке и технолошког развоја у Влади Републике Србије.

1) На конкурс за предавање Православног катихизиса у основним и средњим школама на територији Шабачке епархије, може се јавити кандидат који, осим општих услова Закона о раду, испуњава и следеће посебне услове конкурса:

  –  да је клирик Епархије шабачке

  –  да је стални и активни члан литургијске заједнице своје парохијске Цркве;

  –  да је дипломирао на Богословском факултету Српске православне Цркве, односно да је носилац академског звања дипломирани теолог-мастер на Православном богословском факултету Универзитета у Београду или Универзитета у Источном Сарајеву; (лица која су завршила по старом програму судирања основне академске студије имају звање еквивалентно мастер-теологу)

  –  изузетно, да је завршио Православни богословски факултет УБ и У И.Сарајево (општи  или практични смер) и мастер академске студије на неком од сродних факултета друштвених наука

  –  изузетно, да је завршио Православни богословски факултет УБ и У И.Сарајево (општи четворогодишњи смер) и тренутно је на мастер студијама.

  –  у зависности од попуњених радних места лицима која испуњавају горе наведене услове, остала радна места попуњаваће се лицима која су завршила основне богословске студије у трајању од три године на Православном богословскм факултету УБ и У И.С. под условом да су уписали мастер академске студије, односно четврту годину богословских студија општег смера.

2) Лица која су завршила мастер академске студије на ПБФ; лица која су завршила основне богословске студије по старом систему образовања (и имају звање еквивалентно мастер теологу), а која су до отварања конкурса била у радном односу или су предала документацију, не морају да предају конкурсну документацију нити да се јављају на конкурс.

 

   – лица која су завршила четворогоишње богословске студије (општи смер) на ПБФ, а која су раније била у радном односу или су до отварања конкурса предала документацију, не морају да предају конкурсну документацију, осим потврде о упису мастер академских студија (односно потврду о положеним испитима на мастер академским студијама).

   –  лица која су завршила трогодишње богословске студије (практични смер) на ПБФ, а која су раније била у радном односу, или су до отварања конкурса предала своју документацију, треба да предају пријаву на конкурс и потврду о упису више године студија, односно потврду о положеним испитима на вишој години студија (мастер академским студијама).

2) Неопходна документација коју су дужни да доставе кандидати који до сада нису предавали веронауку у Епархији шабачкој:

   – својеручно потписана пријава на конкурс (преузмите формулар*);

   – оверена копија важеће личне карте (у случају електронске личне карте доставити ишчитану личну карту);

   – оверена копија дипломе, односно уверење о дипломирању на факултету;

   – оверене копије уверења о похађању стручних семинара за предаваче верске наставе;

   – оверена копија радне књижице, уколико је кандидат поседује (копиране све попуњене стране);

   – две фотографије величине 5 х 5 cm („en face“, на једнобојној позадини);

   – кратак животопис кандидата;

Конкурсна документација се неће враћати. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Због ефикаснијег и што ранијег састављања листе, након завршетка конкурса, неће се узимати у разматрање ни пријаве са документацијом достављеном етапно; потребно је доставити све одједном.

3) Крајњи рок за достављање документације је 01. јун 2018. године.

4) Пријаве са потпуном документацијом кандидати достављају путем курирске службе на адресу Одбора за веронауку:

        Одбор за веронауку

        Епархије шабачке

        (пријава на конкурс 2018/2019)

        ул. Масарикова 1

        15000 ШАБАЦ

5) Након завршетка конкурса (од 1. јуна 2018. године) формираће се ранг листа која ће бити доступна на увид свим заинтересованим кандидатима на епархисјом сајту и у просторијама епархијске канцеларије.

 – Сви заинтересовани кандидати могу упутити приговор најдаље 10 дана након објављивања прелиминарне листе. О евентуалним приговорима биће одлучивано до 15.07.2018., када ће прелиминарна листа бии прослеђена Епархијском управном одбору и надлежном епархијском архијереју на прослеђивање Министарству просвете, науке и технолошког развоја.

 –  Разговор са кандидатима који су ушли у ужи избор обавиће се накнадно, у терминима о којима ће бити благовремено обавештени.

Канцеларија Одбора за веронауку Епархије шабачке